1. DEFINITIES:

In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: LILEN BVBA
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

2. VOORWAARDEN:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

3. OVEREENKOMST:

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. PRODUCTPRIJS:

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW.

5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:

Alle bestellingen zijn contant te betalen via vooruitbetaling via uw bank.

6. LEVERINGSKOSTEN:

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.

7. LEVERINGSTERMIJN:

De producten worden tussen de 1 tot 2 werkweken geleverd of sneller indien anders vermeld, na bevestiging van betaling van het order op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn.
Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.
8. VERZENDINGEN:

De levering van de producten gebeurt door een leverancier op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een bericht achterlaten.
U kan het pakket tegen betaling opnieuw laten leveren op het leveringsadres.

De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

9. GESCHILLEN:

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

10. HERROEPINGSRECHT:

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.
De klant dient schriftelijk melding te maken van de herroeping en dit door het “formulier voor herroeping” in te vullen of door een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven (per mail of schrijven) waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.

De klant dient met de volgende punten rekening te houden:
-de kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant.
-het product of de producten dienen opgestuurd te worden naar:
LILEN BVBA, Rijksweg 21, 2870 Puurs (België)
-de retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retour gezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
– het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
– het product dient in zijn oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
– het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
– vuile producten worden niet aanvaard.
– gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.
Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden.

11. FORMULIER VOOR HERROEPING:

De klant kan het formulier terugvinden:

a) in de vorm van doc (downloaden).
b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling
c) Online invullen op onze website en opsturen via onze website.

De ondernemer deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

12. TERUGSTORTINGSTERMIJN:

De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het “formulier voor herroeping” geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de invulling van het “formulier voor herroeping” in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten.
Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto’s, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

14. KLACHTEN:

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het betreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.
De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM:

De totale inhoud van de website www.lilen.be, zijnde foto’s, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van lilen BVBA. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan
Lilen bvba, op straffe van vervolging.

 

16. EIGENAAR “ON-LINE SHOP”

Lilen bvba

Rijksweg 21
2870 Puurs
België

T: 02/272.03.13
E: info@lilen.be